Tábor, Náměstí T.G.Masaryka, M&P Architekti, Mp architekti
Tábor, Náměstí T.G.Masaryka, M&P Architekti, Mp architekti
Tábor, Náměstí T.G.Masaryka, M&P Architekti, Mp architekti
Tábor, Náměstí T.G.Masaryka, M&P Architekti, Mp architekti
Tábor, Náměstí T.G.Masaryka, M&P Architekti, Mp architekti
Tábor, Náměstí T.G.Masaryka, M&P Architekti, Mp architekti
KONCEPT V návrhu jsme se pokusili spojit dva rozdílné charaktery prostoru, park a náměstí, obohacené o prvky botanické zahrady. Park je dán stávajícími a nově vysazenými stromy, pobytovými trávníky a živými ploty odcloňujícími náměstí od dopravy v ulicích Jiráskova a Dobrovského; shromažďovací prostor je dlážděnou plochou podélné osy náměstí mezi vodním prvkem a altánem – podiem; botanická zahrada je akcentována záhony letniček, trvalek a vertikálními zahradami na vnějších stěnách altánu. Propojujeme tak původní určení prostoru, jako privátního předprostoru zemědělské školy se současnou náplní shromažďovacího a pobytového veřejného prostoru. Náměstí je vázáno na dvě k sobě kolmé osy; příčná je dána průhledem na věž kostela, podélná je vedena středem prostoru a je osou dlážděné plochy. Podélná osa je zakončována drobnými stavbami vodního prvku a altánu. Při návrhu rozvržení dlážděných ploch a trávníků jsme postupovali v několika krocích. V první fázi jsme vytvořili „klasicizující“ prostor podlouhlého obdélníkového náměstí protknutý příčnou osou průhledu na věž kostela. Spojili jsme komunikační body v území a vytvořili tak základní cestní síť. Na jednu stranu náměstí jsme umístili vodní prvek – plochou nádrž tvořící plató pro sochu Vojna a mír. Na druhou stranu podélného prostoru jsme symetricky umístili altán. Oba prvky – kašna a altán – jsou v těžišti prostorů jež ovládají. Ve druhém kroku jsme prvotní návrh podřídili organickému tvarování na základě přirozeného pohybu chodců prostorem. Tomuto pohybu jsme přizpůsobili i vodní prvek a altán. V poslední fázi jsme organické křivky trávníků seskládali ze šikmin, kvůli technologii realizace cortenových pásnic, přidali zářezy do mezí pro umístění laviček a vsunuli vodní prvek a altán do trávníků, mimo komunikační osy. Celou kompozici jsme pak podřídili modulové síti 6x6 m, vycházející z půdorysu altánu a šířky shromažďovacího prostoru – 12 m v podélné ose. Cílem návrhu je vytvořit současný veřejný prostor reflektující i jeho původní historické určení. Vzhledem k dominantní klasicistní budově školy je i první krok návrhu tradičním rozvržením prostoru, který je pak dále upravován do soudobé podoby. KONCEPT ŘEŠENÍ VEGETACE Navrh řešení počítá s využitím stávajících perspektivních stromů, které budou doplněny o nové výsadby. Středová akátová alej vychází z odkazu historického parteru před zemědělskou školou a akcentuje jednu z kompozičních os návrhu. Použité kosterní dřeviny doplňujeme o výsadbu lip a javoru. Díky prosvětlení, jsme pro vymezení a odclonění zachovávaných parkovacích ploch v bočních ulicích navrhli tvarovaný živý plot z dřínu výšky 1,4 m. V konceptu řešení jsou navrženy plochy pro letničkové a trvalkové výsadby přispívající k atraktivitě místa svojí přirozenou proměnlivostí v průběhu roku. Z hlediska finanční přiměřenosti pro údržbu jsou letničkové záhony vymezeny jen jako lem nad zídkou dělící pohyb v ulici od pobytového prostoru náměstí, kde se mohou během let střídat komponované letničkové výsadby s výsevy. Trvalkové výsadby jsou navrženy jako travobylinná suchomilná. Součástí konstrukce altánu jsou světlé vápencové vertikální zahrady v barevném kontrastu s konstrukcí altánu a s tvrdší, tmavší žulou na dlážděných plochách. Díky jižní a severní expozici dávají možnost botanicky prezentovat vápnomilné rostliny přirozených skalnatých stanovišť s odlišnými světelnými nároky. Vertikální zahrady spolu s květinovými výsadbami slouží jako reprezentativní prostor zemědělské školy i jako pozvání do druhé nejstarší botanické zahrady v Česku. Pro udržení kvality pobytových trávníků a záhonů letniček a trvalek je nutné zřídit závlahový systém. Pro ekologické a ekonomické hospodaření s vodou předpokládáme vybudování jímací nádrže, do které bude svedena voda s pochůzích ploch (může být uvažováno i o svedení dešťových srážek z přední části střechy budovy školy). Umístění nádrže předpokládáme v blízkosti vodního prvku. Kromě využití pro závlahu bude systém předčišťovat vodu vodního prvku a bude napojen na dopouštění dle možností z vodovodního řadu nebo systému závlahy botanické zahrady či z rybníka.
Název Tábor, Náměstí T.G.Masaryka
Investor Město Tábor
Rok 2012
Autoři Petr Velička, David Prudík