Přerov, památník Jednoty bratrské, M&P Architekti, Mp architekti
Přerov, památník Jednoty bratrské, M&P Architekti, Mp architekti
Přerov, památník Jednoty bratrské, M&P Architekti, Mp architekti
Přerov, památník Jednoty bratrské, M&P Architekti, Mp architekti
Přerov, památník Jednoty bratrské, M&P Architekti, Mp architekti
Přerov, památník Jednoty bratrské, M&P Architekti, Mp architekti
Přerov, památník Jednoty bratrské, M&P Architekti, Mp architekti
Z hlediska urbanistického je celý prostor koncipován jako reprezentativní soudobá klidová zóna pro občany a návštěvníky města, který vnímáme jako nedílnou součást nábřežního prostoru řeky Bečvy. Vzhledem k sousedství nového Tyršova mostu se snažíme dostát kvalitativním hodnotám prostoru jak v jedno – duchosti, tak v jednoduché, čitelné interpretaci archeologických nálezů. Časovou hierarchii nálezů (z dob Jednoty bratrské a pozdější porekatolizační úpravy až po využití současné stavební stopy parkoviště) jednoduše prezentujeme použitím odlišných materiálů. Zpevněné plochy umožňují volný pohyb lidí, ale současně jsou koncepčně vyváženy živou vegetací - travnatými plochami, půdopokryvy a dalšími rostlinami. Záměrně zde nepoužíváme keřové patro - z důvodu bezpečnosti, přehlednosti a zároveň z důvodu optického propojení s okolím. Navrh nechce mást návštěvníka pseudohistorizující replikou. Vzhledem ke skutečnosti, že celé místo je nesporně protkáno a spjato s vývojem Jednoty bratrské, snažíme se tuto nejvýznamnější etapu jednoduchou formou přiblížit. Nechceme rušit horizontálu a podstatu dochovaných základů, a proto je objem sboru v jeho půdorysu vyvýšen nad současný terén do vodorovné travnaté plošiny, která pluje na mlatové ploše. Na této plošině jsou v místech oken kamenná pole s xerofytní vegetací, která návštěvníkovi umožní představu o mocnosti základů této stavby. Historický terén je tedy zachován pro případné nové technologie archeologického poznání v budoucnu. Jelikož popis zvonice dle historických pramenů nebyl archeologickým průzkumem doložen, ztvárňujeme ji jen symbolicky pomocí mírného zářezu do okolních travnatých ploch. Zároveň na ose oltáře vymezujeme místo, kde navrhujeme umístit (ve variantách s ohledem na dlouhodobý horizont a s ohledem na finanční limity nastavené investorem) výtvarnou připomínku renesanční zvonice. Porekatolizační změny a dostavby bočního oltáře a zákristie navrhujeme zachovat pouze jako půdorysnou stopu patrnou díky užití odlišného materiálu. Nad základy školy je navržen v mlatové ploše v přesném průmětu necelý půdorys budovy, dispozice je vyznačena pomocí záhonů s cihelnou drtí a opět s xerofytní vegetací (ta byla zvolena s ohledem na jednoduchost údržby). V celém území se v podstatě našla jediná stavba schopná plnit svou funkci i dnes – krásná štětovaná kamenná cesta. Tu chceme přiblížit více reálně, proto jsme v jednom úseku vytvořili objekt s pochozím sklem, pod kterým je nasvícena dochovaná materie. Dlážděnou plochu u trafostanice jsme propojili s novým dlážděním, které vzniklo díky stavbě parkoviště. Kromě doplnění lipového stromořadí na alej jsou všechny nově vysazované druhy stromů - nositelé vertikály - rostliny citované v bibli nesoucí křesťanskou symboliku. Stromy, zvonice i štětová cesta mají být nasvětleny. Budovu trafostanice si dovedeme představit s funkcí občerstvení a venkovního posezení.
Název Přerov, památník Jednoty bratrské
Rok 2014
Autoři Markéta a Petr Veličkovi
Ocenění
3. místo