Oslavice, veřejná prostranství, M&P Architekti, Mp architekti
Oslavice, veřejná prostranství, M&P Architekti, Mp architekti
Oslavice, veřejná prostranství, M&P Architekti, Mp architekti
Oslavice, veřejná prostranství, M&P Architekti, Mp architekti
Oslavice, veřejná prostranství, M&P Architekti, Mp architekti
Oslavice, veřejná prostranství, M&P Architekti, Mp architekti
Oslavice, veřejná prostranství, M&P Architekti, Mp architekti
Oslavice, veřejná prostranství, M&P Architekti, Mp architekti
V závislosti na stávajících zaužívaných pěších tazích a prostorových možnostech uličního profilu bylo navrženo trasování chodníků. Začátek trasy je u smíšeného zboží v západní části obce a pokračuje směrem k jihovýchodu. Chodníky jsou navrženy od obrubníku až k podezdívce plotu, vždy po jedné straně komunikace. Materiálové řešení chodníků je elastopave – kompozitně spojené kamenivo, které má vysokou propustnost pro vodu a je vhodný pro pěší i pro občasně pojížděné plochy. Obrubníky jsou kamenné, široké 20 cm, zvýšené od komunikace 5 cm. Komunikace má šířku 5,5 m v místě zúžení 3,5 m. Komunikace je odvodněna lineárními povrchovými žlaby. V místech, kde je možný přirozený zásak, je navrženo svahování do trávníku. Nájezdy do garáží, stodol a autobusové zastávky jsou navrženy ve velké kamenné kostce. V centrální části obce je navržena změna v organizaci dopravy. Jedná se o jednosměrnou komunikaci, která je trasována kolem tenisových kurtů a kulturního domu tak, aby se zde mohl otáčet autobus. Navrh počítá s umístěním autobusových zastávek naproti kulturnímu domu a u kapličky. Prostor mezi kulturním domem a rybníkem Maloušákem je dlážděný, prochází zde obousměrná komunikace. U parcely č. 79 a u základní školy jsou umístěna kolmá parkovací stání a vyhrazené místo na kontejnery. Parkovací stání jsou navržena v zatravňovací dlažbě, která bude zajišťovat přímý zásak dešťové vody. Komunikace podél základní a mateřské školy je zvýšená zpomalovacími prahy, je zde navržena zóna 30. V místě stávající autobusové zastávky severovýchodně od školy je ponechána zastávka a navrženo přechodové místo, které ústí na novou pěší lávku přimknutou ke stávajícímu mostu. Chodník je v jihovýchodní části trasován po levé straně.
Název Oslavice, veřejná prostranství
Investor Obec Oslavice
Rok 2017
Autoři Markéta & Petr Veličkovi